مقایسه چشم انداز دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد

چشم انداز     چشم انداز بیانیه چشم انداز چگونگی سازمان در آینده را تعریف می‌کند. چشم انداز یک افق دراز مدت است که گاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فعالیت می‌کند توصیف می‌کند.

Read More

مقایسه استراتژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی مشهد

مقایسه استراتژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد   مقایسه استراتژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد در این مقاله استراتژی دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد مورد مقایسه قرار گرفته است. ادبیات موضوع پیشرفت مداوم ، به خودی خود و به شکل خود جوش در بلند مدت تقریبا غیر ممکن است. چنانچه یک […]

Read More

تدوین استراتژی

تدوین استراتژی   تدوین استراتژی تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان و نیز تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد.   تدوین استراتژی ( Strategic planning ) تدوین استراتژی فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد و دورنمای سازمان سازمان. و نیز تصمیم […]

Read More