بازنگری در مدیریت

بازنگری در مدیریت   بازنگری در مدیریت بازنگری در مدیریت اطمینان از تداوم،تناسب،کارائی و اثربخشی سیستم کیفیت شرکت و در صورت لزوم،نیاز به انجام اصلاحات در سیستم کیفیت و فرایندها   1) كلیات مدیریت عامل ، سیستم کیفیت شركت را هر شش ماه یکبار مورد بازنگری قرار می دهد تا از تداوم ، تناسب ، […]

Read More

بازنگری مدیریت

 بازنگری مدیریت    بازنگری مدیریت هدف از اجرای این روش اجرایی بازنگری مدیریت کیفیت شرکت می باشد تا از تداوم تناسب ، کفایت و اثر بخشی آن اطمینان حاصل نماید.   1-محدوده کاربرد : بازنگری مدیریت کلیه محصولات ، فرایندها و بخشهای سیستم مدیریت کیفیت شرکت را شامل می شود .   2- روش اجرایی […]

Read More

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی   توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی یعنی اجرای امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی شامل بازنشستگی  ، روابط انسانی ، آموزش ، برنامه ریزی نیروی انسانی و غیره می باشد.   1- هدف :

Read More

مدیریت منابع انسانی سازمان

مدیریت منابع انسانی سازمان   مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت منابع انسانی سازمان یعنی انجام کلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی شامل جذب ، استخدام ، نگهداشت ، ارزیابی عملکرد کارکنان   1- هدف :

Read More

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت

برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت   برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت برنامه ریزی لجستیکی کوتاه مدت پیش بینی نیازها و خواسته های مشتریان و تشریح برنامه ریزی کوتاه مدت در چرخه تولید و عرضه محصول می باشد   1- هدف :

Read More