مسئولیت مدیر عامل

مسئولیت مدیر عامل   مسئولیت مدیر عامل مسئولیت مدیر عامل به شکل کلان و همراستا با استراتژی سازمان تعریف می شود. قرار نیست مدیر عامل سازمان یا شرکت به جزئی ترین امور مسلط بوده و تمام کارها و نفرات را به پیش ببرد. راه درست ، مدیریت بر مدیران است. 1) تعهد مدیریت مدیر عامل […]

Read More

مديريت بر مديران

مدیریت بر مدیران   مدیریت بر مدیران تفاوت مهمی كه در مدیریت بر مدیران نسبت به مدیریت بر سایر كارمندان وجود دارد نیاز به رهبری آنان می باشد.     مدیریت بر مدیران بعضی مواقع مدیریت بر مدیران شبیه مدیریت بقیه كارمندان است . شما نیاز دارید تا اهداف خود را با اهداف آنان همتراز كنید […]

Read More