خطا ناپذیرسازی

خطا ناپذیرسازی ZQC   خطا ناپذیرسازی خطا ناپذیرسازی یعنی حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در راستای كاهش هزینه ها و تسریع در انجام فرآیندهای سیستم كیفیت و خطا ناپذیر کردن فرآیندها.   هدف حصول اطمینان از تعریف ، اجرا ، كنترل اثر بخشی پروژه های بهبود در […] ...

خواندن ادامه

مديريت بر مديران

مدیریت بر مدیران   مدیریت بر مدیران تفاوت مهمی كه در مدیریت بر مدیران نسبت به مدیریت بر سایر كارمندان وجود دارد نیاز به رهبری آنان می باشد.     مدیریت بر مدیران بعضی مواقع مدیریت بر مدیران شبیه مدیریت بقیه كارمندان است . شما نیاز دارید تا اهداف خود را با اهداف آنان همتراز كنید […] ...

خواندن ادامه