منابع انسانی

منابع انسانی   منابع انسانی منابع مورد نیاز از جمله نیروی انسانی برای استقرار و نگهداری سیستم کیفیت و بهبود مستمر آن می باشد. و نیز تامین رضایت مشتری از طریق برآوردن نیازمندیهای آنها از طرق مختلف نظیر امکان سنجی ها ، فرایند طرح ریزی کیفیت و پیش بینی های طرح تجاری شناسایی شده و […]

خواندن ادامه

ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان   ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان نحوه امتیاز دهی به مشخصه های ارزیابی در فرم های ارزیابی اولیه و ارزیابی عملکرد دوره ای برای تامین کنندگان/ پیمانکاران مختلف نظیر فروشنده – تولید کننده – آزمایشگاه – قالبساز و سایر خدمات    ارزیابی پیمانکار و تامین کننده در پاسخ به کلیه [&...

خواندن ادامه

مدیریت حل مسئله

مدیریت حل مسئله   مدیریت حل مسئله مدیریت حل مسئله یعنی استفاده از یك رویكرد گروهی و نظام مند برای حل اساسی مسائل و مشكلات و نیز پیشگیری از وقوع مجدد و یا برای موارد مشابه   روش اجرا :   1) آماده سازی فرآیند حل مسئله و تشکیل تیم حل مسئله  به روش 8D: […]

خواندن ادامه

کنترل موجودی سازمان

کنترل موجودی سازمان   کنترل موجودی سازمان هدف از اجرای این روش اجرایی ایجاد سیستمی برای برنامه ریزی تولید ، کنترل موجودی و هماهنگی های لجستیکی در شركت می باشد تا بتوان کلیه فعالیتهای لجستیکی را که شامل تامین ، دریافت ، برنامه ریزی ، جابجایی و انبارش ، حمل و نقل ، بسته بندی […]

خواندن ادامه

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید   برنامه ریزی تولید   بخش سوم   هدف از اجرای این روش اجرایی ایجاد سیستمی برای برنامه ریزی تولید ، کنترل موجودی و هماهنگی های لجستیکی در شركت می باشد. تا بتوان کلیه فعالیتهای لجستیکی را که شامل تامین ، دریافت ، برنامه ریزی ، جابجایی و انبارش ، حمل و […]

خواندن ادامه