بهبود مستمر

بهبود مستمر   بهبود مستمر بهبود مستمر یعنی بهبود وضعیت کیفیت محصول ، خدمات مربوط به محصول هزینه ها ، فرایندها و نیز بهبود مستمر سازمان ، پروژه های بهبود

خواندن ادامه

تعمیرات و نگهداری

تعمیرات و نگهداری   تعمیرات و نگهداری تعمیرات و نگهداری ( نت ) ، Preventive Maintenance ،یعنی تعیین اقداماتی جهت حصول به یک سیستم کارا ، و مدون و پویای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه می باشد تا حداکثر استفاده از ظرفیت ماشین آلات با حداقل فرسودگی و توقف آنها ، همراه با بهره […] ...

خواندن ادامه

شناسایی و ردیابی حین مونتاژ

شناسایی و ردیابی حین مونتاژ   شناسایی و ردیابی حین مونتاژ شناسایی و ردیابی حین مونتاژ یعنی ایجاد قابلیت شناسایی و ردیابی محصولات مونتاژ شده از هنگام دریافت مواد اولیه تا مونتاژ و تحویل محصول ...

خواندن ادامه

شناسایی و ردیابی حین فرایند

شناسایی و ردیابی حین فرایند   شناسایی و ردیابی حین فرایند شناسایی و ردیابی حین فرایند یعنی ایجاد قابلیت شناسایی و ردیابی محصولات تولید شده از هنگام دریافت مواد اولیه تا مراحل تولید ...

خواندن ادامه

شناسایی و ردیابی کالا

شناسایی و ردیابی کالا   شناسایی و ردیابی کالا شناسایی و ردیابی کالا یعنی ایجاد قابلیت شناسایی و ردیابی محصولات تولید شده از هنگام دریافت مواد اولیه تا مراحل تولید / مونتاژ و تحویل محصول   1- هدف : ...

خواندن ادامه