توسعه برند و یکپارچگی کانال متقاطع

توسعه برند و یکپارچگی کانال متقاطع   توسعه برند و یکپارچگی کانال متقاطع افزایش در اهمیت کانال های دیجیتالی معمولا به تغییر در داخل شرکت هایی که یکپارچگی محدود دارند، منجر شده است. در تحقیق 2005، یک تغییر ساختاری از مدیریت تک کاره ابتدایی کانال های دیجیتالی با آزمایش تاکتیکی اتفاق افتاده است. داخل بخش […]

Read More

کنترل تولید و ارائه خدمات

کنترل تولید و ارائه خدمات   کنترل تولید و ارائه خدمات پس از هر بار راه اندازی جدید ، فرایندها مجدداً مورد تصدیق قرار می گیرند. بدین منظور در برنامه های کنترل و برگ استاندارد عملیات ، اطلاعات لازم مربوط به تنظیم ها مشخص شده و در دسترس پرسنل ذیربط قرار دارد . نمونه های […]

Read More

روش اجرایی نگهداری و انبارش اقلام در انبار

روش اجرایی نگهداری و انبارش اقلام در انبار   روش اجرایی نگهداری و انبارش اقلام در انبار هدف به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح فعالیتهای دارا بودن شرایط نگهداری اقلام و انبارش ، این روش تدوین شده است .   محدوده کاربرد شامل کلیه اقلام ورودی ، حین تولید ، محصولات نهایی و محلهای […]

Read More

روش اجرایی جابجایی محصول توسط انبار

روش اجرایی جابجایی محصول توسط انبار   روش اجرایی جابجایی محصول توسط انبار هدف به منظور حصول اطمینان از : انجام صحیح فعالیتهای جابجایی اقلام  دارا بودن شرایط نگهداری اقلام  بسته بندی حمل و نقل صحیح و تحویل به موقع محصول نهایی به مشتری  این روش تدوین شده است .   محدوده کاربرد شامل کلیه […]

Read More

کنترل فرایند آزمایشگاه کنترل کیفیت

کنترل فرایند آزمایشگاه کنترل کیفیت   کنترل فرایند آزمایشگاه کنترل کیفیت کلیه تجهیزات آزمایشگاه طبق روش اجرایی کالیبراسیون كالیبره شده و از عملکرد صحیح ابزارهای اندازه گیری اطمینان حاصل می شود . همچنین با توجه به دامنه تعریف شده آزمایشگاه ، سرپرست آزمایشگاه موظف است : قبل از قبول هر آزمایش از توانایی فنی انجام […]

Read More